Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Kestävä kehitys Nordkalkissa

Nordkalkin tavoitteena on pitkäaikainen ja tuottava liiketoiminta, joka on vastuullista ja tasapainossa sekä sidosryhmiemme että yhteiskunnan arvojen kanssa. Parannamme jatkuvasti toimintojamme, tuotteitamme ja prosessejamme, ja samalla otamme huomioon yhteiskunnalliset ja taloudelliset sekä ympäristönäkökulmat. Luonnon resursseja, kuten kiveä, vettä ja energiaa käytetään tuotannossa, mikä väistämättä vaikuttaa ympäristöön. Pyrimme vähentämään toimintojemme negatiivisia ympäristövaikutuksia käyttämällä parhaita saatavilla olevia toimintatapoja ja tekniikoita sekä varovaisuusperiaatetta.

Green on stone Miedzianka 550

Vastuullisuus on Nordkalkin uuden, alkuvuodesta 2020 julkistetun, strategian keskiössä. Visiomme on tulla johtavaksi kalkkikivitoimijaksi, joka keskittyy kestäviin ratkaisuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

1) kehitämme aktiivisesti tuotteita ja ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Eli keskitymme kalkkikivipohjaisiin ratkaisuihin, jotka auttavat asiakkaitamme vähentämään omia ympäristövaikutuksiaan
2) kasvatamme panostuksiamme kiertotalouden mukaisissa ratkaisuissa ja pyrimme hyödyntämään kaiken maaperästä louhimamme materiaalin
3) keskitymme vähentämään oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintamme haitallisia vaikutuksia.

Missiomme on toimittaa kalkkikivipohjaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka ovat välttämättömiä niin viljelysmaan tuottavuudelle kuin ilman ja veden puhdistuksessa. Tätä positiivista ympäristövaikutusta voi kutsua myös toimintamme ympäristökädenjäljeksi, jota pyrimme kasvattamaan tulevina vuosina.

Haluamme minimoida toimintamme haitalliset vaikutukset eli ympäristöjalanjälkemme. Meille tämä tarkoittaa erityisesti niiden päästöjen vähentämistä, jotka syntyvät poltetun ja sammutetun kalkin tuotannosta sekä niiden ympäristövaikutusten vähentämistä, jotka syntyvät mineraalien louhimisesta maaperästä.

Henkilöstömme sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuuden menestyksemme kannalta ja haluammekin pitää hyvää huolta henkilöstöstämme. Haluamme varmistaa, että he pystyvät tekemään töitään turvallisesti joka päivä ja lopullinen tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

Varmistaaksemme yrityksemme kannattavan kasvun kehitämme jatkuvasti kalkkikivivarantojamme tulevaisuutta varten ja panostamme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Vastuullisuusohjelmamme

Vastuullisuustyötämme ohjaa vastuullisuusohjelma, joka keskittyy toimintamme vaikutuksiin ja pohjautuu yhtiömme strategiaan sekä sidosryhmiemme odotuksiin, joita olemme kartoittaneet niin ympäristön, sosiaalisen vastuun kuin kestävän talouden näkökulmasta.

Vastuullisuusohjelmamme on jaoteltu yhdeksään painopistealueeseen, jotka koostuvat 27 olennaisesta näkökohdasta. Kukin painopistealue sisältää johdon sitoumukset, pitkän aikavälin tavoitteet ja keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t).  

Pitkän ajan tavoitteenamme on, että vastuullisuustyömme vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuonna 2030.

Vastuullisuuden johtaminen

Nordkalkin johtoryhmä tekee kaikki merkittävät päätökset yhtiön vastuullisuuteen liittyen ja hyväksyy vastuullisuusohjelman. Jokaisella vastuullisuuden painopistealueella on nimetty omistaja johtoryhmässä.  
Johtoryhmä seuraa vastuullisuusohjelman kehitystä neljä kertaa vuodessa ja päivittää tavoitteet tarvittaessa. Yhtiön hallitus katselmoi vastuullisuuskehityksen vuosittain.

Vastuullisuusohjelman toteuttaminen on osa yhtiön päivittäistä toimintaa.

Vastuullisuusryhmä, joka koostuu eri vastuullisuuden painopistealueiden asiantuntijoista, edistää vastuullisuuden kehittämistä ja tukee johtoryhmää vastuullisuusohjelman käytäntöönpanossa.

Yhtiön riskienhallintaprosessi sisältää myös tärkeimmät vastuullisuusriskit liittyen ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, toiminnan eettisyyteen ja korruptionvastaisuuteen. Ympäristö ja terveys- ja turvallisuusriskejä arvioidaan yhtiön sertifioidun johtamisjärjestelmän puitteissa. Nordkalkin toimintapolitiikassa on listattu johtamisjärjestelmän ohjaavat periaatteet.

Vastuullisuusraportointi

Nordkalk on julkaissut ympäristöraportteja jo yli 20 vuoden ajan, mutta viime vuosina raportointia on kehitetty kattavampaan vastuullisuusraportoinnin suuntaan. Uusimman, GRI-raportointiviitekehyksen innoittaman, vastuullisuusraporttimme tavoitteena on esitellä vastuullisuustyötämme sidosryhmillemme ja avata toimintaamme konkreettisten esimerkkien avulla. Vaikka raporttimme ei ole vielä aivan GRI standardien mukainen, uskomme sen olevan askel oikeaan suuntaan. Tavoitteenamme on jatkossa raportoida vastuullisuudestamme GRI-viitekehyksen mukaisesti.

Nordkalkin vastuullisuusryhmä on vastuussa vuosittaisesta vastuullisuusraportoinnista. Yhtiön johtoryhmä katselmoi raportin ja varmistaa, että kaikki olennaiset näkökohdat on huomioitu. Yhtiön hallitus hyväksyy vastuullisuusraportin, joka on myös kolmannen osapuolen varmentama.

Nordkalk Sustainability Report 2019

Painetun raportin voit tilata sähköpostitse osoitteesta
info (at) nordkalk.com.

Kalkkia ympäristölle

Field with house Agri campaign 2016 550

Kalkkikivipohjaisilla tuotteilla ja ratkaisuilla on tärkeä rooli puhtaan ilman, veden ja maaperän kannalta. Lisäksi kalkki on tärkeä raaka-aine. Kalkkikivipohjaiset tuotteet ovat tarpeellisia ja auttavat monia teollisuudenaloja vastaamaan haasteisiin, siirtyessämme kohti vihreämpää tulevaisuutta. Käytämme joka päivä tuotteita, joiden valmistaminen ei onnistu ilman kalkkia. Useat teollisuudenalat, kuten teräs-, paperi- ja rakennusteollisuus ovat riippuvaisia kalkkikivestä. Kalkki puhdistaa, täyttää ja neutralisoi – kalkkikivituotteita käytetään usein ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kalkkia käytetään muun muassa seuraavissa prosesseissa:

  • VESI – Juoma-, prosessi- ja jätevesi​en käsittelyssä
  • ILMA – Voima- ja jätteenpolttolaitosten savukaasujen käsittelyssä
  • MAAPERÄ – Satojen parantamisessa, estämään fosforivalumia vesistöihin, happaman maaperän neutralisoinnissa ja savimaan muokkaamisessa maarakentamiselle sopivaksi.

Nordkalkin eettiset ohjeet (Code of Conduct) koskevat koko Nordkalkin henkilökuntaa ja kuvaavat eettisiä periaatteita, joiden mukaan toimimme. Toimitusketjun osalta Nordkalk edellyttää, että toimittajat sitoutuvat noudattamaan toimittajien eettistä ohjeistusta (Supplier Code of Conduct). Näin pystymme varmistamaan, että myös toimittajat tähtäävät korkealuokkaiseen ja eettiseen liiketoimintaan. Molemmat ohjeistukset ovat ladattavissa täältä. 

BROCHURE Code of Conduct
2 Mt, päivitetty 26.6.2020
Nordkalk Supplier Code of Conduct 2020
574 kt, päivitetty 26.8.2020

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.