Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Kestävä kehitys Nordkalkissa

Kestävän kehityksen huomioiminen päätöksenteossa ja toiminnassa on päivä päivältä tärkeämpää. Ihmiset ovat yhä tietoisempia yhteiskunnan haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta ja rajallisista resursseista, ja tekevät tietoisia päätöksiä niiden mukaan. Vaatimukset ja säännökset koskien esimerkiksi energiaa, päästöjä, kuljetuksia sekä luonnon monimuotoisuutta ovat tiukentuneet ja näin ollen vaikuttavat toimintaamme. Vastuullisen toiminnan kehittäminen on tärkeää meille sekä Nordkalkin asiakkaille, rahoittajille ja muille sidosryhmille. Kestävä kehitys on osa liiketoimintastrategiaa ja yhdeksän painopistealuettamme on yhdistetty mukaan johtoryhmän kuukausikatsauksiin.

Nord 038

Nordkalkin tavoitteena on pitkäaikainen ja tuottava liiketoiminta, joka on vastuullista ja tasapainossa sekä sidosryhmiemme että yhteiskunnan arvojen kanssa. Parannamme jatkuvasti toimintojamme, tuotteitamme ja prosessejamme, ja samalla otamme huomioon yhteiskunnalliset ja taloudelliset sekä ympäristönäkökulmat. Luonnon resursseja, kuten kiveä, vettä ja energiaa käytetään tuotannossa, mikä väistämättä vaikuttaa ympäristöön. Pyrimme vähentämään toimintojemme negatiivisia ympäristövaikutuksia käyttämällä parhaita saatavilla olevia toimintatapoja ja tekniikoita sekä varovaisuusperiaatetta.

Nordkalkissa tarkasteltiin ja päivitettiin kestävän kehityksen strategiaa, ohjeita ja tavoitteita vuonna 2017. Prosessissa tunnistettiin ja priorisoitiin tärkeimmät kestävän kehityksen painopisteet sidosryhmien näkökulmasta. Tarkastelussa huomattiin 27 olennaista asiaa, jotka ryhmiteltiin yhdeksään eri painopistealueeseen. Lue lisää painopistealueista alta. 

Vuonna 2018 tavoitteena on ollut kestävän kehityksen strategian toteuttaminen päivittäisessä työssämme. Uudet toimintaa mittaavat tavoitteet on määritelty ja kyseisiä mittauksia ja toimenpiteitä on tehty kestävän kehityksen parantamiseksi. Johtoryhmä arvioi ja priorisoi vuonna 2018 kyseiset asiat sekä myös suurimmat kestävän kehityksen riskit.

 

Sidosryhmien sitouttaminen on meille tärkeää

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toteutuu monen eri kanavan kautta. Vuorovaikutusta tapahtuu esimerkiksi naapurien infotilaisuuksissa, lupaprosessien aikana, viranomaisten konsultoinnissa, asiakas- ja toimittaja-auditoinneissa, myyntineuvotteluissa, digitaalisen palautteenannon kautta sekä monella muulla tavalla. Lisäksi toimintojen lupaprosessien aikana keskustelemme laajalti erilaisten toimijoiden kanssa, jotta pystymme vastaamaan ympäristön ja yhteiskunnan vaatimuksiin.

Teimme vuoden 2018 lopulla kestävän kehityksen tutkimuksen sidosryhmillemme. Tutkimuksen tavoitteena oli sitouttaa sidosryhmät vastuullisuustyöhömme mahdollisimman hyvin. Tutkimukseen osallistuivat tärkeimmät sidosryhmämme, ja tavoitteena oli arvioida Nordkalkin nykyistä suoriutumista. Lisäksi kysyimme, mitä kestävän kehityksen tekijöitä heidän mielestään Nordkalkin tulisi priorisoida.

Sidosryhmiemme priorisoimat kestävän kehityksen olennaiset asiat v. 2018

Our stakeholders prioritised sustainability issues 2018

Emissions
Energy
Material and waste management
Customer satisfaction
Transports
Secure limestone reserves
Land and quarry restoration

Kestävän kehityksen raportti vuodelta 2018 (Sustainability Report 2018) on nyt ladattavissa täältä. Raportti on saatavilla vain englanniksi. Raporttia koskevat kysymykset pyydetään osoittamaan aihealueista vastuussa oleville. Yhteystiedot löytyvät raportin lopusta.

 

Kalkkia ympäristölle

iStock-671074676

Kalkkikivipohjaisilla tuotteilla ja ratkaisuilla on tärkeä rooli puhtaan ilman, veden ja maaperän kannalta. Lisäksi kalkki on tärkeä raaka-aine. Kalkkikivipohjaiset tuotteet ovat tarpeellisia ja auttavat monia teollisuudenaloja vastaamaan haasteisiin, siirtyessämme kohti vihreämpää tulevaisuutta. Käytämme joka päivä tuotteita, joiden valmistaminen ei onnistu ilman kalkkia. Useat teollisuudenalat, kuten teräs-, paperi- ja rakennusteollisuus ovat riippuvaisia kalkkikivestä. Kalkki puhdistaa, täyttää ja neutralisoi – kalkkikivituotteita käytetään usein ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kalkkia käytetään muun muassa seuraavissa prosesseissa:

  • VESI – Juoma-, prosessi- ja jätevesi​en käsittelyssä
  • ILMA – Voima- ja jätteenpolttolaitosten savukaasujen käsittelyssä
  • MAAPERÄ – Satojen parantamisessa, estämään fosforivalumia vesistöihin, happaman maaperän neutralisoinnissa ja savimaan muokkaamisessa maarakentamiselle sopivaksi.

Nordkalkin eettiset ohjeet (Code of Conduct) koskevat koko Nordkalkin henkilökuntaa ja kuvaavat eettisiä periaatteita, joiden mukaan toimimme. Toimitusketjun osalta Nordkalk edellyttää, että toimittajat sitoutuvat noudattamaan toimittajien eettistä ohjeistusta (Supplier Code of Conduct). Näin pystymme varmistamaan, että myös toimittajat tähtäävät korkealuokkaiseen ja eettiseen liiketoimintaan. Molemmat ohjeistukset ovat ladattavissa täältä. 

Yhdistyneiden kansakuntien (United Nations) kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat yrityksiä sopeutumaan näihin muuttuviin ehtoihin. YK tarjoaa yhteisen kielen kestävään kehitykseen. Tässä kohtaa nostamme esiin tavoitteen #6 – puhdas vesi ja veden puhtaanapito – ja sen, miten Nordkalk ja sen tuotteet voivat auttaa kyseisellä aihealueella.   

iStock-505996754 (1)

Tavoite #6 Puhdas vesi ja sen puhtaanapito

Vesi ja sen puhtaanapito on ensisijaisen tärkeää ihmiskunnan ja planeettamme selviytymisen kannalta. Myös juomavesi, hygienia, vedenlaatu ja resurssien riittävyys maailmanlaajuisesti liittyvät aiheeseen. Puhtaan veden puute vaikuttaa elintarvikehuoltoon, henkilökohtaiseen terveyteen, ekosysteemeihin, yhteisöjen kehittymiseen sekä normaaliin talouskehitykseen. Vesi on myös monelle liiketoiminnalle avain menestykseen laatu- ja saatavuusriskeineen. Joillekin yrityksille vesi ja sen puhtaanapito merkitsevät uusia mahdollisuuksia.

Sen lisäksi, että pyrimme minimoimaan omaa ympäristövaikutustamme vesiasioissa ja valmistamaan tuotteita, jotka eivät kuormita vesistöjä, tuemme myös erilaisia vesiprojekteja paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Käytämme vettä tuotannossamme, vaikkakin kalkkialalla ei yleensä kuluteta vettä kovinkaan paljoa. Vettä kertyy kaivoksiin kun pohjavettä tihkuu kalliopohjassa olevien murtuma- ja halkeamakohtien kautta. Sadevedet ja muut luonnon sulamisvedet päätyvät myös kaivosten pohjalle. Kertyvä vesi on puhdasta. Vettä käytetään myös kivien, piha-alueiden sekä ajoneuvojen puhdistamiseen. Käytämme kierrätettyä vettä aina, kun mahdollista. Kaikilla Nordkalkin toimipaikkakunnilla on omat vesi-suunnitelmansa, ja kunkin toiminnon tulee minimoida pintavesiin ja pohjavesiin kohdistuvat negatiiviset vaikutukset. Toimitamme myös useilta toimipaikkakunniltamme kaivoksiin kerääntyvää vettä yleiseen kunnan vesijakeluun.

Kalkkikivipohjaisia tuotteita käytetään esimerkiksi juomavesien, jätevesien, prosessivesien käsittelyssä, sekä järvien ja vesistöjen puhdistuksessa.

Juomavesien käsittelyssä kalkkia käytetään nostamaan veden pH-tasoa ja säätelemään alkaliteettia. Erilaiset raakavedet vaativat kukin erilaista käsittelyä, ja yleensä käydäänkin läpi monta eri vaihetta, joissa kalkkia käytetään monella eri tavalla. On tärkeää tuntea kalkin ja hiilidioksidin kemiallinen tasapaino sekä maun että laadun takaamiseksi, ja jotta putkistojen syöpyminen voidaan välttää.

Jätevesien käsittelyssä tavoitteena on minimoida purkuvesistöjen kuormitus poistamalla kaikki orgaaniset happea kuluttavat komponentit ja ravinteet. Kunnallisessa jätevesien käsittelyssä käytetään fyysisiä ja biologiskemiallisia prosesseja säätämään pH-tasoa, alkalisuutta, saostamaan fosforia, stabiloimaan lietettä sekä poistamaan hajuja. Kalkkikivituotteet sopivat myös mainiosti erilaisten metalli-ionien ja anionien saostamiseen. 

Nordkalk Sustainability Report 2018
11.1 Mt, päivitetty 13.3.2019
Nordkalkin toimintapolitiikka
98 kt, päivitetty 26.9.2019
NORDKALK CODE OF CONDUCT 2018 03
189 kt, päivitetty 9.4.2018
Nordkalk Supplier Code of Conduct
17 kt, päivitetty 17.8.2017

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.