Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk tyytymätön Mustion louhoksen lupapäätökseen

Anne Foley (info a nordkalk.com), 19.10.2018

Nordkalk hakee Vaasan hallinto-oikeudelta muutosta Mustion kalkkikivilouhoksen ympäristölupaan, jonka Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi 14. syyskuuta 2018. Nordkalk haluaa hallinto-oikeuden ottavan kantaa louhittavan kiven määrään, kaivoksen syventämiseen, louhintapaikan ja tonttien väliseen etäisyyteen sekä räjäytyksistä ilmoittamiseen. Alla lyhyesti Nordkalkin perustelut, jotka löytyvät kokonaisuudessaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetusta valituskirjelmästä.

Nordkalk hakee Vaasan hallinto-oikeudelta muutosta Mustion kalkkikivilouhoksen ympäristölupaan, jonka Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi 14. syyskuuta 2018. Nordkalk haluaa hallinto-oikeuden ottavan kantaa louhittavan kiven määrään, kaivoksen syventämiseen, louhintapaikan ja tonttien väliseen etäisyyteen sekä räjäytyksistä ilmoittamiseen. Alla lyhyesti Nordkalkin perustelut, jotka löytyvät kokonaisuudessaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetusta valituskirjelmästä.

Nordkalk oli hakenut lupaa nostaa vuosittainen louhinta 180 000 tonniin nykyisestä 50 000 tonnista ja syventää kaivosta nykyisestä -40 metrin louhintatasosta tasolle -80 metriä. AVI:n päätös rajoittaa louhintamäärän 100 000 tonniin ja kaivoksen syvyyden nykyisen louhintatason yläpuolelle. Valituksessaan Nordkalk täsmentää louhintatasojen olevan koordinaattitasoja, jotka ilmaisevat tason merenpinnan alapuolella, kun taas AVI on rajannut kaivoksen syvyyden -40 metriin alkuperäisen maanpinnan tasosta. Louhoksen reunojen kalliopinnan korkeudesta laskettuna louhos on nyt syvimmillään noin 91 metriä eli tasolla, jolla vaikutukset vesitasapainoon todennäköisesti olisivat jo huomattavissa. Louhos ei ole aiheuttanut tiedossa olevia haittoja alueen kaivovesiin, joten todennäköisyys kaivoksen syventämisen vaikutuksista kaivoihin on Nordkalkin näkemyksen mukaan pieni.

Mustion louhoksella on ollut toimintaa 1950-luvulta lähtien. Mustionjokilaakson vuonna 2006 tehtyyn osayleiskaavaan on merkitty vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja tontteja lähimmillään 50 metrin päähän kaivospiiristä, vaikka kaivoksen olemassaolo on ollut kaavoitushetkellä tiedossa. Kaivosluvan myöntämisajankohtana ja kaavoitusajankohtana voimassaollut kaivoslaki määritteli kaivostoiminnan ja asutuksen väliseksi vähimmäisetäisyydeksi 50 metriä. Nordkalkin mielestä tätä etäisyyttä tulisi edelleen soveltaa AVI:n lupapäätöksessään soveltaman valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta asettaman etäisyyden sijaan. Lisäksi on huomattava, että louhinta ja murskaustoiminta on sallittu vain arkipäivisin syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Nordkalk ilmoittaa louhintaräjäytyksistä etukäteen yhtiön internet-sivulla ja sähköpostitse osoitteensa jättäneille. Vuoden alussa ilmoitetaan alustavasti louhintaräjäytysten kokonaismäärä kirjeellä, joka jaetaan kaikkiin louhoksen lähialueen postilaatikoihin. Räjäytysten valmistelutöiden vaatima aika ei ole ennakolta tarkasti tiedossa, koska siihen vaikuttavat paitsi turvallisuusnäkökohdat myös itse esiintymä. Räjäytyksistä varoitetaan aina hälytysäänellä. Sitovien tarkkojen kellonaikojen antaminen etukäteen ei ole mahdollista, koska turvallisuuden niin vaatiessa saatetaan joutua siirtämään räjäytyksen ajankohtaa tai tekemään täydentäviä toimenpiteitä.

Louhokseen liittyen Mustiolla on keskusteltu mahdollisesta uudesta tiestä, joka vähentäisi liikennettä Hållsnäsintiellä. Tiehankkeen eteneminen on Nordkalkin osalta yhteydessä tuotantomäärään, jonka nostaminen haettuun 180 000 tonniin ei ole AVI:n lupaehdoilla mahdollista.

Lisätietoja:
Anne Foley, viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 020 753 7101

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.