Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

World Circular Economy Forumin kautta kohti kiertotaloutta

Susan Heiskala (info a nordkalk.com), 4.7.2019

wcef6_700px.jpg

Kuva: Finlandia-talo Helsingissä WCEF 2019 -tapahtuman avajaisaamuna. 

World Circular Economy Forum on kolmipäiväinen kiertotalouteen keskittynyt seminaari. Tänä vuonna seminaari pidettiin Helsingin Finlandia-talolla 3.-5. kesäkuuta. Kyseessä on kansainvälinen seminaari, johon osallistui yli 120 puhujaa ja yli 2000 vierailijaa 90 maasta ympäri maailmaa. Tapahtuman suurin sanoma on ilmastonmuutoksen torjuminen kiertotalouden avulla.

wcef3_700px.jpg

Kuva: Aulassa oli oma tila yritysten kiertotalousprojektien ja -ratkaisujen esittelemiselle.

Tapahtuma oli hyvin moderni ja koostui yleisestä keskustelusta, yritysten, erilaisten tahojen ja yhteistyökumppaneiden pitämistä sessioista ja kiertotalousprojektien ja -ratkaisujen esittelyistä. Yleistä keskustelua oli muun muassa hallinnollisesta ja kunnallisesta näkökulmasta; miten lainsäädännön muuttamisella ja verotuksen avulla voidaan auttaa kiertotaloutta. Sessioita oli todella laajalti eri aiheista, jolloin joutui valitsemaan itseä kiinnostavimmat.

Nordkalkin sisäisten sivuvirtojen tuotepäällikkö Ossi Lindstedt osallistui WCEF 2019 -tapahtumaan. Hän osallistui mielenkiintoisiin sessioihin ja sivutapahtumiin, jotka osittain liittyivät jollain tavalla myös Nordkalkin liiketoimintaan: kiertotalous maataloudessa, kiertotalous kehitysmaissa ja teollisuuden CO2-nollapäästöt. Lisäksi hän osallistui kuuntelemaan teollisuudenalan yritysten kuten Nesteen, Kemiran ja Wärtsilän kiertotalousratkaisuja.

wcef2_700px.jpg

Kuva: Maatalouteen liittyvä sessio käynnissä. 

Kiertotalous maataloudessa

Tuotepäälliköllemme Ossille tuli yllätyksenä se, miten paljon maaperä on köyhtynyt Keski- ja Etelä-Euroopan maissa vuosien saatossa. ”Se on jo niin iso ongelma, että ruoantuotanto alkaa olla vaarassa. Euroopan alueen suurimmilla kaupungeilla on mahdollisuus tehdä paljon asioita kiertotalouden eteen ja niiden vaikutukset näkyvät ensimmäisinä. Asiat kuten ruokahävikin vähentäminen ja jätteiden kierrättäminen, esimerkiksi ottamalla biomassaa talteen ja lannoittamalla sillä peltoja, on täysin toteutettavissa oleva kiertotalousratkaisu”, kertoo Ossi.

Ossi uskoo rakennekalkituksen olevan myös yksi mahdollinen ratkaisu maaperän ravinnevalumien pysäyttämiseen. Nordkalkilla on olemassa tähän tuote: Nordkalk Fostop Rakennekalkki. Rakennekalkituksen avulla voidaan parantaa savimaiden rakennetta ja vapauttaa fosfori kasvien käyttöön ja täten parantaa satoja.

Viljelysmaan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää kiinnittää enemmän huomiota viljelysten monimuotoisuuden lisäämiseen, keinotekoisten lannoitteiden käytön vähentämiseen, maaperän vedenpidätyskyvyn ja hiilen talteenottokyvyn parantamiseen sekä toimiin, joilla voidaan vähentää viljelysmaan eroosiota. Näiden ratkaisujen avulla pystytään ylläpitämään maaperälle tärkeää mikrobitasoa ja samalla vaikuttamaan peltojen tuottavuuteen, ruoan laatuun ja ihmisten hyvinvointiin.

Kiertotalous kehitysmaissa

Session näkökulmana oli kierrättämisen tärkeys ympäristön pelastamisessa. Kehitysmaat nimensä mukaisestikin ovat vielä kehitysvaiheessa ja tarvitsevat apua muilta mailta. Jätteiden kierrättäminen on vaikea asia toteuttaa kehitysmaissa puutteellisen infrastruktuurin ja hallinnon takia ja sille tulisi luoda paremmat mahdollisuudet. Tärkeää olisi saada yrityksiä ympäri maailmaa mukaan kehittämään kehitysmaiden infrastruktuuria ja tuomaan sinne korkealle kehittynyttä teknologiaa ja osaamista. Samalla pystyttäisiin luomaan työpaikkoja, kehittämään ja nostamaan paikallisten ihmisten elintasoa ja elämisen laatua.

wcef5_700px.jpg

Kuva: Yleistä keskustelua WCEF avajaispäivänä. 

Kiertotalous rakentamisessa

Rakentamiseen liittyvässä sessiossa nostettiin esiin esimerkki puurakentamisen hyödyistä kiertotalousnäkökulmasta. Puurakentaminen on lisääntymässä, erityisesti Pohjois-Euroopassa, mutta sitä olisi hyvä lisätä vielä merkittävästi.

Jo suunnitteluvaiheessa tulisi entistä enemmän huomioida rakennuksen elinkaari, muunneltavuus, miten se tullaan joskus purkamaan ja miten rakennuksen materiaalit ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessa. Lisäksi rakentamisessa otetaan huomioon asumisesta koituvat päästöt, esim. energiapäästöt ja liikkumisen Co2-päästöt.

Rakentamiseen on alettu kiinnittää huomiota muullakin maailmassa. Esimerkiksi Intiassa on hyödynnetty rakentamiseen käytettyjen harkkojen valmistuksessa maanjäristyksissä sortuneiden rakennusten tiilimurskaa ja myös Afrikassa on hyödynnetty kierrätysmateriaaleja sekä läheltä helposti saatavia luonnonmateriaaleja. Rakentamisessa tulee tietenkin tapauskohtaisesti huomioida paikalliset olosuhteet ja sen mukaan valita sopivat rakennusmateriaalit. 

Teollisuuden hiilidioksidin nollapäästöt

Sessiossa käsiteltiin alumiini-, muovi- ja terästeollisuuden käyttämiä keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, jotta päästäisiin nollapäästötavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä. Keinoja olivat mm. kiertotalous ja materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen, uudet teknologiat ja ympäristöystävälliset energialähteet.

Seminaarin viimeisenä päivänä oli myös mahdollisuus osallistua virallisiin WCEF 2019 sivutapahtumiin. Ossi osallistui Deloitten järjestämään tilaisuuteen “What does the circular economy bring to the industrial sector?”, eli mitä kiertotaloudella on antaa teollisuussektorille. Tiivistetysti: kiertotalous luo mahdollisuuksia kehittää uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puheenvuoron saivat Nesteen, Wärtsilän ja Kemiran edustajat.

wcef4_700px.jpg

Kuva: Yritysten kiertotalousprojektien esittelyjen ääressä kävi kova kuhina. 

Esimerkkejä yritysten kiertotalousratkaisuista:

  • Norjalainen teknologiayritys Hydro käyttää tuotannossaan kierrätettyä alumiinia vesivoimalla.
  • Neste, joka on maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja, panostaa tuotekehitykseen ja pyrkii kohti fossiilitonta tulevaisuutta. Nesteellä on tavoitteena tulevaisuudessa vielä lisätä kierrätysmateriaalien hyödyntämistä polttoaineiden valmistamisessa.
  • Kemira keskittyy öljypohjaisten tuotteiden vähentämiseen ja kierrätysmateriaalien käyttämiseen.
  • Wärtsilä on perustanut hybridivoimaloita, joissa hyödynnetään perinteisen dieselvoimalan tukena aurinko- ja tuulienergiaa. He osaavat tarjota ratkaisuja, joita asiakas ei osaa itse etsiä.
  • SSAB:n suunnitelmissa on käyttää tuotannossaan polttokennotekniikkaa. Vedestä tehdään vetyä polttokennotekniikalla, jota voidaan taas polttaa energiaksi.
  • Kemianalan yritys Basf panostaa muovin kierrätykseen; raaka-aineet kerätään markkinoilta ja massasta tehdään muovigranulia, jota myydään eteenpäin. Näin ollen muovi pysyy kierrossa. 
Limestone-unloading_700px.jpg

Kuva: Myös neitseellistä kalkkikiveä tarvitaan kiertotalouden mahdollistamiseksi.

Kalkkia tarvitaan kiertotalouden mahdollistamiseksi

Kalkin puhdistavat vaikutukset mahdollistavat sen, että sitä voidaan käyttää monien tuotteiden kierrättämisessä. Esimerkiksi kun asfaltista, rakennusmateriaaleista ja lasista tehdään uusia tuotteita, niissä oleva kalkki tulee myös samalla kierrätetyksi. Metallin valmistuksessa ja metalliromun sulatuksessa kalkkia käytetään sitomaan epäpuhtaudet yhteen, jolloin lopputuotetta voidaan käyttää rakentamisessa. Sellun tuotannossa prosessissa muodostuvat kemikaalit puolestaan kierrätetään kalkin avulla.  

Mitä Nordkalk voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi?

Nordkalkilla on omat haasteensa. Ossin näkemyksen mukaan yhtiön ensiaskeleet kohti kiertotaloutta on jo otettu. Nordkalkin kiertotalousratkaisuja ovat mm. omien ja asiakkaiden kalkkisivutuotteiden kierrättäminen ja käyttäminen uusien tuotteiden raaka-aineina, sivukiven entistä parempi hyödyntäminen eri tarkoituksiin ja biopolttoaineiden käytön lisääminen.

Nordkalk pyrkii noudattamaan Euroopan Unionin asettamia suosituksia ja minimoimaan jätteet. Tavoitteena on käyttää kaikki tuotettu materiaali uudelleen – ei vain kerran, vaan monta kertaa.  Myös sivukivi hyödynnetään ja pidetään kierrossa. Kalkkikiveä louhittaessa on tärkeää erottaa sivukivi joukosta, jotta saadaan mahdollisimman puhdasta kalkkia. Sivukiveä taas pystytään hyödyntämään mm. rakentamisessa.

Lisäksi koko ajan kehittyvän uuden teknologian avulla voidaan saada aikaan hyviä ratkaisuja, joilla CO2 voidaan ottaa talteen ja materiaaleja voidaan kierrättää entistä paremmin. Nordkalk voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös tätä teknologiaa.

”WCE-foorumin tarkoituksena ei ole antaa suoria ratkaisuja kiertotalouden edistämiseen, vaan herättää keskustelua ja ajatuksia – ajatuksia siitä, mitä voisimme tehdä paremmin omassa elämässä ja työelämässä kiertotalouden hyväksi. Maapallon hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia”, tiivistää Ossi lopuksi.


Lisätietoja:
Ossi Lindstedt
Tuotepäällikkö, Nordkalkin sisäiset sivuvirrat
ossi.lindstedt a nordkalk.com
puh. +358207537342 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.