Lehdistötiedotteet

Nordkalk täydentää ympäristölupamuutoshakemustaan Lappeenrannassa

Hanne Mäkelä (hanne.makela a nordkalk.com), 12.5.2021

Nordkalk on päättänyt teettää lisäselvityksiä hälventääkseen lähialueen asukkaiden huolia liittyen  Lappeenrannan yksikön toimintaa koskevan ympäristöluvan muutoshakemukseen. Muutoshakemus koskee voimassa olevassa ympäristöluvassa sivukivien ja pintamaiden läjitykseen osoitettua aluetta, joka nyt esitettävän hakemuksen mukaan muutettaisiin soveltuvaksi myös rikastushiekan kuivaläjitykseen.

 ”Olemme pahoillamme, ettemme osanneet ennakoida lähialueen asukkaiden huolta liittyen läjitettävän materiaalin muutokseen”, sanoo Nordkalkin Lappeenrannan yksikönpäällikkö Jouni Heinonen. ”Teemme jatkossa kaikkemme asukkaiden huolien hälventämiseksi. Tavoitteenamme on löytää yhteistyössä mahdollisimman toimiva ratkaisu alueelle.”

Asukkaiden huoli liittyy sekä pölyämiseen että läjitysalueen myötä muuttuvaan maisemaan. Nordkalk on käynnistänyt vuoropuhelun asukkaiden kanssa ja lisäksi yhtiö teettää lisäselvityksiä pölyämisen mallintamiseksi sekä pölyn koostumuksen tarkemmaksi selvittämiseksi.

 ”Pystyäksemme minimoimaan pölyämisen, täydennämme hakemustamme vielä uusilla, parhaita käytäntöjä edustavilla pölyämistä estävillä toimenpiteillä, kuten täytön aikaisella maisemoinnilla ja peittämisellä”, Jouni Heinonen kertoo.

 ”Lisäksi haluaisimme käynnistää yhdessä asukkaiden, Lappeenrannan kaupungin ja viranomaisten kanssa suunnittelun alueen virkistyskäytön mahdollistamiseksi jo läjitystoiminnan aikana.”

Rikastushiekan lisääntynyt hyötykäyttö vähentäisi läjitystarvetta

Nordkalkin ensisijaisena tavoitteena on pyrkiä löytämään hyötykäyttökohteita rikastushiekalle, jolloin läjityksen tarve pienenee tai jopa poistuu kokonaan. Kalkkipohjainen rikastushiekka on tuotteistettu, ympäristökelpoinen materiaali, joka soveltuu käytettäväksi mm. tie- ja katurakenteissa, pengerryksissä, meluvalleissa, hyödynnettäväksi piha- ja kenttärakentamiskohteissa sekä kaatopaikkarakentamisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää maanparannusaineena.

 ”Nordkalk tavoittelee toiminnassaan 100 prosentin materiaalitehokkuutta, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki louhimamme materiaali ja oman toimintamme sivuvirrat pystyttäisiin hyödyntämään. Jo nyt olemme Lappeenrannassa onnistuneet hyötykäyttämään kaiken syntyvän sivukiven, jolloin se läjitystarve on poistunut”, Jouni Heinonen kertoo.

”Haastammekin nyt kaikki alueen infrarakentajat mukaan talkoisiin rikastushiekan saamiseksi hyötykäyttöön!”

 Muutoshakemuksen taustaa

  • Nordkalkin Ihalaisen tuotantokokonaisuuteen kuuluu kalkkikivilouhoksen ja jauhatuslaitoksen lisäksi kaksi toiminnassa olevaa rikastamoa, joissa jalostetaan kalsiittia lähinnä paperin raaka-aineeksi ja harvinaista wollastoniitti-mineraalia mm. kemianteollisuuden tarpeisiin. Rikastusprosessissa muodostuu sivutuotteena ns. rikastushiekkaa.
  • Rikastushiekka on hienoksi jauhettua kiviainesta, joka koostuu pääasiassa kalsiitista (35 %), wollastoniitista (24 %) ja diopsidista (19 %). Asbestimineraaleja mittauksissa ei ole tavattu. Kalsiittipitoinen rikastushiekka on ympäristöään neutraloivaa, eikä se tuota happamia valumavesiä.
  • Soveltuakseen hyötykäyttöön, rikastushiekan täytyy olla kuivaa. Tänä päivänä rikastushiekka ruopataan rikastushiekka-altaista kuivumaan olemassa olevalle läjitysalueelle, mutta se on nyt täyttymässä. Tämän vuoksi rikastushiekan läjitystä esitetään jatkettavaksi ns. koillisläjitysalueelle, joka voimassa olevassa luvassa on osoitettu pintamaiden ja sivukiven läjitysalueeksi.
  • Rikastushiekan läjitystoiminnasta voi aiheutua ajoittain pölypäästöjä ympäristöön, mutta niiden vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan lieviksi. Pölyn koostumus vastaa rikastushiekan koostumusta eikä se sisällä haitallisten aineiden, kuten metallien, kohonneita pitoisuuksia.
  • Nordkalk esittää otettavaksi käyttöön kaikki nykyaikaiset keinot pölyämisen estämiseksi. Alueen ympärille rakennettaisiin suojavallit jo ennen läjitystoiminnan aloittamista, läjitystä peitettäisiin niin, että mahdollisimman pieni hiekka-alue olisi avoinna, aluetta kasteltaisiin tehostetusti tarpeen mukaan ja toimintaa rajoitettaisiin kuivina kesäkuukausina.  

 Lisätietoja:
Jouni Heinonen, puh. 040 531 1392 tai jouni.heinonen a nordkalk.com.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.