Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Nordkalk Filtra G

Nordkalk Filtra G on granuloitu sammutetun kalkin tuote. Sitä käytetään pääasiassa rikkiyhdisteiden absorbointiin savukaasuissa, mutta lisäksi sitä käytetään ympäristösovelluksissa, kuten veden puhdistuksessa.

Nordkalk Filtra G -Ratkaisuja luonnonvesien käsittelyyn

Nordkalk Filtra G on rakeistettua sammutettua kalkkia, jolla voidaan käsitellä happamia, fosforipitoisia tai sulfaatteja ja metalleja sisältäviä valumavesiä. Rakeistus vähentää tuotteen pölyämistä ja helpottaa materiaalin käsittelyä siiloissa ja annosteluyksiköissä myös kosteissa erämaaolosuhteissa. Tuotetta on saatavilla suursäkkeihin pakattuna sekä irtotavarana.

Nordkalk Fostop -suodatin maatalouden valumavesille

Nordkalk Filtra G:n ja kalkkikivisuodattimen yhdistelmällä voidaan vähentää maatalouden fosforikuormitusta paikoissa, joihin on mahdollista rakentaa maasuodatin joko peltoon, ojaan tai kosteikon yhteyteen. Eteläruotsalaisen Löddesborgin kosteikon yhteyteen rakennetuissa suodattimissa on saavutettu 50 %:n ja ajoittain jopa 100 %:n fosforinpoistotehoja. Filtra G:n ja kalkkikivisuodattimen yhdistelmän merkittävänä etuna on materiaalien kierrätettävyys: fosforipitoinen kalkki soveltuu erinomaisesti pellon pH:n nostoon.

Nordkalk Fostop®-suotimella voidaan käsitellä myös eläinten jaloittelualueiden pintavalunta- ja suotovesiä. Tällöin kiintoaine- ja fosforikuormituksen lisäksi voidaan vähentää myös suolistoperäisten mikrobien määrää. Jaloittelualueiden pintavaluntavesiä käsiteltäessä on huolehdittava riittävästä kiintoaineen mekaanisesta poistamisesta ennen kalkkisuodinratkaisua.

Happamien valumavesien neutralointi

Nordkalk Filtra G sopii hyvin esimerkiksi happamilta sulfaattimailta, turvetuotannosta tai sulfaattimailla tehtävien maanrakennustöiden seurauksena muodostuvien valumavesien neutralointiin. Tällöin osa käsiteltävästä virtaamasta johdetaan mekaanisesti sekoitettuun tai veden virtaaman avulla sekoitettuun läpivirtauskaivoon. Käsittelyssä mahdollisesti muodostuvan kalkkisakan keräämiseksi vesi voidaan johtaa pintavalutuskentille, ojastoon tai tasausaltaaseen. Sakka voidaan tarvittaessa ruopata ja hyödyntää alueen kasvillisuuden tarpeisiin. Muovirakenteisten läpivirtauskaivojen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyökumppanimme on Parkanon Muovituote Oy.

Läpivirtauskaivo Nordkalk

Metallipitoisten hulevesien käsittely

Nordkalk Filtra G nostaa veden pH:ta ja saostaa liukoisessa muodossa olevia veden epäpuhtauksia, erityisesti metalleja, kiintoainemuotoon. Ratkaisulla voidaan parantaa mm. kaupunkihulevesien laatua esimerkiksi kosteikkojen yhteydessä.

filtra g hulevedet Nordkalk

Fostop Kalkkisuodin


Nordkalk_FiltraG_granules.jpg

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.