Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Ympäristö

Savukaasujen puhdistusmenetelmät

Nordkalk valmistaa savukaasujen puhdistukseen kalkkikivijauheita, sammutettua ja poltettua kalkkia. Savukaasujen happamat yhdisteet, kuten eri rikki-, kloori- ja fluoriyhdisteet, pystytään poistamaan savukaasuista ennen niiden johtamista savupiippuun. Tämä tapahtuu neutraloimalla yhdisteet kalkkikivipohjaisten tuotteiden avulla.

Sopivan kalkkituotteen valinta perustuu käytettävään puhdistusmenetelmään ja sen kustannustehokkuuteen. Puhdistusmenetelmästä riippuen osa syntyvistä sivutuotteista voidaan hyödyntää rakennusteollisuuudessa, esimerkiksi kipsilevyssä. Savukaasujen puhdistusprosessit jaetaan yleisesti märkään, puolikuivaan ja kuivaan menetelmään.

Vesien käsittely

Kalkkituotteiden käyttötarkoitukset veden käsittelyssä vaihtelevat suuresti ulottuen juomaveden käsittelystä jätevedenpuhdistukseen, luonnonvesien ja kaivosvesien käsittelyyn sekä lietteen käsittelyyn. Myös teollisuuden jätevesien neutralointiin käytetään kalkkituotteita.

Juoma- ja jäteveden käsittelyssä kalkkituotteilla nostetaan veden pH:ta ja säädetään alkaliteettia. Lisäksi jäteveden puhdistuksessa kalkilla voidaan saostaa fosforia ja metalleja sekä stabiloida syntyvää lietettä.

Kalkkikivituotteet vedenkäsittelyyn.pdf
2.6 Mt, päivitetty 3.6.2016
Lue lisää

Kalkkituotteet juomaveden käsittelyyn

Vesilaitoksilla voidaan käyttää Nordkalk QL- tuotteita eli poltettua kalkkia tai Nordkalk SL 90 -tuotteita eli sammutettua kalkkia. Juomaveden valmistuksessa tuotteet annostellaan prosessiin kalkkivetenä pH-ohjattuna. Kalkkivedellä tarkoitetaan kirkasta liuosta, joka ei sisällä lainkaan kiinteässä muodossa olevaa kalkkia. Kalkkivettä käytettäessä reaktio varsinaisessa alkalointiprosessissa on nopeampi ja tasaisempi, sillä liukenemisprosessi hoidetaan jo kalkkiveden valmistuksessa. Kalkkivesi valmistetaan sammutetun kalkin suspensiosta. Isoilla vesilaitoksilla lähtömateriaalina voi olla poltettu kalkki, joka sammutetaan paikan päällä ennen annostelua.

Lue lisää

Jätevesi

Jätevedenpuhdistuksen päätavoite on vähentää purkuvesistöjen kuormitusta poistamalla vedestä orgaaniset, happea kuluttavat yhdisteet ja ravinteet. Kunnallisilla puhdistamoilla jätevedet käsitellään useimmiten biologis-kemiallisilla menetelmillä, joissa kalkkituotteilla voidaan säätää jäteveden pH:ta ja alkaliteettia, saostaa ravinteita, kunnostaa lietteitä ja poistaa hajuja.

Veden pH:ta ja alkaliteettia voidaan nostaa kalkkituotteilla. Kalkkituotteet eroavat kemiallisesti toisistaan ja vaikuttavat eri tavoin prosessiin ja saavutettavaan lopputulokseen.

Kalsiumkarbonaatti on heikko emäs, joka liukenee hitaasti. Tuote toimii parhaiten hienoksi jauhettuna jäteveden pH:n ollessa alle 6,5. Tuotteet annostellaan virtaamaohjatusti. Kalsiumoksidi ja kalsiumhydroksidi ovat vahvoja emäksiä. Näillä tuotteilla jäteveden pH:ta voidaan helposti säätää halutulle tasolle. Kemialliset reaktiot ovat nopeita, jolloin pH-signaalia voidaan käyttää annostelun ohjaamiseen. 

Jätevesien käsittely.pdf
760 kt, päivitetty 3.6.2016

Prosessivedet

Teollisuuden jätevesien neutralointiin käytetään pääasiassa Nordkalk QL ja Nordkalk SL -tuotteita eli poltettua ja sammutettua kalkkia. Tietyissä tapauksissa tarvitaan hitaammin reagoivaa kalkkikivijauhetta.
Teollisuuden jätevedet käsitellään joko yritysten omilla jätevedenpuhdistamoilla tai esikäsitellään ennen johtamista kunnalliseen viemäriverkostoon. Kalkkituotteita käytetään happamien vesien neutralointiin, liuenneiden epäpuhtauksien saostamiseen ja värin poistoon. Suurimmat teollisuuden jätevedenpuhdistamot toimivat biologisine vaiheineen kuten kunnalliset puhdistamot, joissa kalkkituotteilla säädetään pH:ta ja alkaliteettia.

Fosforin saostus

Fosforiyhdisteet voidaan saostaa jätevedestä tehokkaasti kalsiumionien avulla. Saostumisen edellyttämä korkea pH saavutetaan käyttämällä kalsiumoksidia tai kalsiumhydroksidia.

Metallien saostus

Kalkkituotteita käytetään mm. terästehtailla ja pintakäsittelylaitoksissa erilaisten happokylpyjen neutralointiin sekä metallien saostamiseen. Kun saostus tehdään jo syntypisteessä, eivät haitalliset raskasmetallit päädy vesistöön eivätkä kunnallisen puhdistamon lietteeseen vaikeuttamaan lietteen hyötykäyttöä.

Kalkkituotteet saostavat hyvin metalli-ioneja, kuten alumiinia (Al), kuparia (Cu), kromia (Cr), rautaa (Fe), sinkkiä (Zn), lyijyä (Pb), nikkeliä (Ni) ja kadmiumia (Cd). Näiden lisäksi kalkkituotteilla voidaan poistaa haitallisia anioneja kuten sulfaatteja, fluoridia ja fosfaatteja. Metallit saostuvat yleensä emäksisellä pH-alueella. 

Vesistökalkitus

Vesistökalkituksen avulla happaman veden pH-arvoa ja puskurikykyä nostetaan sellaiselle tasolle, että vesistön normaali eliöyhteisö säilyy tai elpyy. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi veden pH-arvon tulee kalkituksen jälkeen olla yli 6 ja puskurikyvyn yli 0,1 mekv/l. Kaikissa vesistökalkituksissa tulisi käyttää hienoja kalkkikivijauheita tai magnesiumpitoisia kalkkikivijauheita. Paras tulos saavutetaan erikoishienoilla tuotteilla.Hyvä ja turvallinen kalkitustulos voidaan taata ainoastaan riittävien esiselvitysten ja huolellisen suunnittelun avulla.

Kalkkikivipohjaiset tuotteet ovat sekä käyttäjän että vesistön kannalta ehdottoman turvallisia. Yliannostuksen vaaraa ei ole. Tyypillisessä järvikalkituksessa tarvitaan 0,5 - 1,5 tonnia kalkkikivijauhetta järvihehtaarille.

Yleisimmät levitysmenetelmät suurissa vesistöissä ovat kalkitusveneet, helikopterit ja erilaiset annostelijat. Järvien ja lampien kalkitus voidaan tehdä myös vahvan jääpeitteen päälle.

Lue lisää Alinenjärvi -kalkitusprojektista

Turvetuotanto

Happamien luonnonvesien neutralointi

Metsien ja soiden kuivatusojituksen sekä turvetuotannon seurauksena tuotantoalueella saattaa syntyä happamia pintavaluntavesiä. Vastaanottavan vesistön tilasta, vesimääristä ja happamoittavasta kuormituksesta riippuen näitä vesiä joudutaan joissain tapauksissa neutraloimaan ennen vesien purkamista alapuoliseen vesistöön. Happamoittavan kuormituksen lisäksi valumavedet saattavat sisältää haitallisia määriä metalleja kuten alumiinia, rautaa ja mangaania.

Nordkalk on ollut mukana " Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE)" -tutkimushankkeessa. Lue lisää SuHe-hankkeesta:  www.syke.fi/hankkeet/suhe.

Happamoittavien luonnonvesien neutralointiin soveltuvat jauhemaiset kalsiumkarbonaattituotteet sekä kalsiumhydroksidi.

Fostop® Kalkkisuodin

Nordkalk on kehittänyt Fostop® Kalkkisuodin -menetelmän peltojen ja pihattojen valumavesien käsittelyyn. Menetelmä vähentää fosforivaluntaa ja samalla vesistöjen rehevöitymistä. 

Fosforin huuhtoutuminen pelloilta sadevesien mukana on tiedostettu ongelma. Sitä on perinteisesti pyritty estämään eri tavoin esimerkiksi leveillä suoja-alueilla ja lannoitusta vähentämällä. Näillä toimenpiteillä ei aina kuitenkaan saavuteta toivottua tulosta, ja tällöin voidaan turvautua myös valumavesien paikalliseen käsittelyyn.

Lue lisää FOSTOP Kalkkisuodin -menetelmästä


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.