Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Fosforivalumat kuriin – työtä terveemmän Itämeren hyväksi

Vuonna 2012 Nordkalk lähti mukaan Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Itämeren suojeluhankkeeseen tekemällä viiden vuoden sitoumuksen, jonka tavoitteena on vähentää Itämeren fosforikuormitusta Nordkalkin Fostop®-konseptilla.

Maataloudessa kalkkia käytetään vähentämään maaperän happamuutta, mikä parantaa kasvien elinolosuhteita ja tehostaa niiden ravinteiden ottoa. Se puolestaan lisää satoa ja vähentää ravinnevalumia vesistöihin.

Perinteisen maanparannuskalkin lisäksi Nordkalkin Fostop®-konsepti vastaa fosforivalumien synnyttämään haasteeseen. Fostop-menetelmää käytetään peltojen rakennekalkitsemiseen ja lietteen stabiloimiseen sekä kalkkisuotimissa ja -ojissa vähentämään fosforivalumia ja parantamaan fosforin talteenottoa. Fosforin talteenotto on äärimmäisen tärkeää, sillä maailman fosforivarantojen on arvioitu riittävän enää vain muutamaksi vuosikymmeneksi.

Ruotsissa, jossa valtio myöntää maanviljelijöille ympäristötukia fosforivalumien hillitsemiseksi, Nordkalkin Fostop-rakennekalkki on vakiintunut menetelmä. Ruotsissa on käynnissä myös yksi Nordkalkin fosforiin liittyvistä tutkimusprojekteista. Siinä rakennekalkitaan ja testataan Fostop-kalkkisuotimia pelloilla, jotka ympäröivät Tukholman lähistöllä sijaitsevaa Bornsjön-järveä. Projekti on toteutettu yhteistyössä Tukholman vesilaitoksen ja Ruotsin maatalousyliopiston (Sveriges Lantbruksuniversitet) kanssa.

Suomessa rakennekalkilla on tehty pienessä mittakaavassa laboratorio- ja kenttäkokeita, joiden perusteella sopivat levitysmäärät pyritään optimoimaan myös Suomen maalajeille. Suomen markkinoilla rakennekalkitusta on alettu kokeilla vuodesta 2015.

Nordkalkin sitoumuskausi on päättynyt toukokuussa 2017, mutta työ Itämereen ja muihin vesistöihin päätyvien fosforivalumien vähentämiseksi jatkuu. Vaikka rakennekalkkia ei ehditty lanseerata Baltian ja Puolan markkinoille sitoumuskaudella, pyrimme edelleen lisäämään tietoisuutta kalkituksen ympäristö- ja satohyödyistä myös näillä alueilla.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.